De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.
~ Leonardo da Vinci

Groen is de kleur voor mvo, eco en natuur. Groen staat voor verandwoord omgaan met de natuur.

Natuurbescherming

Onder natuurbescherming verstaat men het beschermen van bepaalde elementen van de natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde levensgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

Natuurwetenschap

De natuur in de zin van de inhoud en werking van de door de mens waargenomen 'stoffelijke' werkelijkheid wordt bestudeerd door de natuurwetenschappen. Hiertoe behoort de studie van de levenloze zoals natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen en astronomie en de levende natuur zoals biologie.

Ecosystemen en sferen

De laatste decennia beschouwen veel ecologen de natuur als een verzameling van systemen waarbinnen stof en energie circuleren. In 1935 introduceerde Arthur Tansley het begrip ecosysteem voor de biocenose. In de 19e eeuw werd de stikstofkringloop in de natuur beschreven door Antoine Lavoisier.

Klimaatopwarming

Onder opwarming van de Aarde, in België ook klimaatopwarming genoemd, wordt de stijging van de wereldtemperatuur sinds de 19e eeuw verstaan. De gemiddelde temperatuur van de aardse atmosfeer op grondhoogte is in de periode 1880 tot 2012 met ongeveer 0,85 °C gestegen.

Biodiversiteit van de natuur

Biodiversiteit is de laatste jaren een veel gebruikte term binnen de ecologie. Het is de vraag of het een ecologische term is, omdat het niet over relaties tussen soorten gaat. Het is meer een biosystematische term of ook wel een politieke term. Ecologen bestuderen wel de variatie aan soorten en hun verschijningsvormen als kenmerken van levensgemeenschappen en ecosystemen.

Ecosysteem uit de natuur

Een ecotoop of landschapselement is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied in een ecologisch klassificatiesysteem van landschappen. Het vertegenwoordigt een relatief homogene, ruimtelijke gebiedseenheid met eigenschappen voor het meten en vastleggen van de gebiedsstructuur, functie en verandering.